Upland buzzard (Buteo hemilansius), photo by Ilya Smelyansky

Upland buzzard (Buteo hemilansius), photo by Ilya Smelyansky